Mеждународна конференция на тема „Човешки ресурси, управление и организационен мениджмънт”

юли 5 | Posted by admin | За БАНИ

Българската Академия на Науката и Изкуствата /БАНИ/ проведе международна конференция на тема „Човешки ресурси, управление и организационен мениджмънт” в сътрудничество с Университета за Агробизнес и управление на регионите в България, Европейския център за бизнес обучение и наука, Университета „Минин” в Русия и Института за организационно развитие и консултиране в България. Конференцията се състоя на 24-26.06.2016 година под домакинството на Международния конферентен център за науки и изкуства в „Замъка”, град Созопол. Почетен председател на Конференцията беше акад. проф. д-р Григор Велев,Председател на БАНИ, а организационният комитет беше съставен от   акад. проф. д-р Кр. Крумов, акад. проф. д-р Д. Димитров, акад. проф. д-р Йохан Шнайдер /чуждестранен член на БАНИ/, Германия, проф. д-р Кнуд Ларсен – САЩ, проф. д-р М. Соловьов – Русия

Тематиката на Конференцията включваше проблемни и иновационни теми в областта на мениджмънта и предприемачеството. Бяха изненеси 25 доклада от български учени и експерти, както и от много гости от чужбина: Германия и др европейски страни, САЩ, Русия, Тайланд, Австралия и други.

Особен интерес предизвикаха докладите за иноваторската роля на предприемача от международен колектив с ръководител акад. Крум Крумов, „Ценностни аспекти в професионализацията на лекарите”с автор доп. член проф.Лидия Катрова, „Концептуален модел за управление на персонала“ от Н. Стоянова, за значението на професионалното израстване и морала на човешкия капитал, на екипната култура в организациите и много други.

Специално внимание беше отделено на въпроса за обучението на ръководители и мениджъри отразено в доклада на акад. Йохан Шнайдер „Развитие на ключови компетенции в германските университети”, на проф. М. Соловьов за модела за педагогическо обучение в университета „Минин” в Новгород и др.

Конференцията затвърди значението на международната информация за повишаване на комуникациите и усъвършенстване на организационния мениджмънт в глобален машаб. Общото убеждение беше, че поставените проблеми и обсъждания са база и предпоставка за организиране на нови конференции от този порядък и в бъдеще.

 

В приветственото слово акад.М.Каменова, главен научен секретар на БАНИ изтъкна:” Докладите на конференцията са посветени на сериозни екзистенциални проблеми засягащи целия свят и в частност нашата страна и нашия народ. На фона на глобалните сътресения на политиката и икономиката нашата страна показва, че трудно се справя със съвременните предизвикателства. Накратко казано, диагнозата на икономическото състояние на държавата е   дефицит на кадри, дефицит на идеи за решаване на проблемите и за усъвършенстване на мениджмънта.

Тематиката на научния форум е твърде обширна и обхваща различни сектори на човешката дейност и проблемите възникнали в тях. Акцентът е поставен върху значението на основните фактори – това са човешкия капитал, лидерите, които трябва да създават визия за иновации, да формулират целта и да мотивират участниците за нейното изпълнение и мениджърите, които трябва да реализират целите със своите организационни компетенции.Темите в конференцията представят за обсъждане и акцелераторите за усъвършенстване на труда – създаване на чувство за екипност, добра комуникация, качествено обучение и не на последно място висок морал. Вярвам, че ако тези доклади и резолюции могат да се превъплатят поне частично в нашата действителност ще се преодолее донякъде изостаналостта на нашата страна в областта на икономическото развитие и в други сфери на обществената дейност каквито са образованието, здравеопазването, социалната политика.”

 

Акад.М.Каменова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.